Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Bewonersraad

Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid
De vertegenwoordiging van de huurders in de bewonersraad bestaat uit zes leden uit diverse wijken waarin het woningbezit is gelegen. Het betrekken van de huurders bij het beheer en beleid van Woonstichting Hulst wordt door het bestuur toegejuicht en gestimuleerd. De kosten voortvloeiende uit de activiteiten van de bewonersraad worden door Woonstichting Hulst vergoed. Ook wordt administratieve assistentie verleend.

Reglement huurderoverleg
Bij de oprichting van de Bewonersraad is schriftelijk een reglement opgesteld hetgeen door beide partijen is ondertekend. Tegelijkertijd is een samenwerkingsovereenkomst en een participatiereglement overeengekomen.

Bekijk hier het jaarverslag 2016.

Samenstelling bewonersraad
De Bewonersraad bestaat uit de volgende personen:

Naam Adres Hulst Tel. 0114 Aftr:
Mevr. T. de Maat Van der Maelstedeweg 16 b 06-52021755 2017
Dhr. P. Kas Zoutestraat 28 F 314293 2018
Dhr. G. Neelemans Bellinghof 10 313082 2019
Dhr. J. van Wolferen Janseniuslaan 9 314621 2019

Volgens het reglement treedt jaarlijks een derde deel van de Bewonersraad af. 
De heer G. Neelemans is waarnemend voorzitter en de heer P. Kas is secretaris / penningmeester van de Bewonersraad.

Woonstichting Hulst voert met de Bewonersraad frequent overleg betreffende alle onderwerpen die voor huurders van belang zijn. Dit betreft onderwerpen als: huurverhoging, onderhoud, begroting, jaarrekening en vergoeding rente waarborgsommen. De Bewonersraad functioneert hierbij als klankbord voor alle huurders. In de Raad van Commissarissen heeft de Bewonersraad recht op voordracht van 1 kandidaat. De heer J.H.E. Verschueren heeft zitting in de Raad van Commissarissen op voordracht van de Bewonersraad.