Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Bewonersraad

Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid
De vertegenwoordiging van de huurders in de bewonersraad bestaat uit vijf leden uit diverse wijken waarin het woningbezit is gelegen. Het betrekken van de huurders bij het beheer en beleid van Woonstichting Hulst wordt door het bestuur toegejuicht en gestimuleerd. De kosten voortvloeiende uit de activiteiten van de bewonersraad worden door Woonstichting Hulst vergoed. Ook wordt administratieve assistentie verleend.

  1. Reglement huurderoverleg
    Bij de oprichting van de Bewonersraad is schriftelijk een reglement opgesteld hetgeen door beide partijen is ondertekend. Tegelijkertijd is er een samenwerkingsovereenkomst  overeengekomen.

Bekijk hier het jaarverslag 2017.

Samenstelling bewonersraad
De Bewonersraad bestaat uit de volgende personen:

Naam Adres Hulst Tel. 0114 Aftr:
Dhr. P. Kas Zoutestraat 28 F 314293 2018
Dhr. G. Neelemans Bellinghof 10 313082 2019
Dhr. J. van Wolferen Janseniuslaan 9 314621 2019
Mevr. M. Daelman K. Bellingstraat 8a 314937 2021
Mevr. T. de Maat Van der Maelstedeweg 16 b 06-20976665 2021

Volgens het reglement treedt jaarlijks een derde deel van de Bewonersraad af. 
De heer P. Kas is voorzitter en secretaris / penningmeester van de Bewonersraad.

Woonstichting Hulst voert met de Bewonersraad frequent overleg betreffende alle onderwerpen die voor huurders van belang zijn. Dit betreft onderwerpen als: huurverhoging, onderhoud, begroting, jaarrekening en vergoeding rente waarborgsommen. De Bewonersraad functioneert hierbij als klankbord voor alle huurders. In de Raad van Commissarissen heeft de Bewonersraad recht op voordracht van 1 kandidaat. De heer J.H.E. Verschueren heeft zitting in de Raad van Commissarissen op voordracht van de Bewonersraad.