Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op het functioneren van de organisatie.
Tevens heeft de raad een adviserende taak naar het bestuur.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden en is per 1 januari 2018 als volgt samengesteld: 

  •  de heer ing. G. van den Berg - Voorzitter
  •  de heer ing. R.B.P.M. Bauwens - Vice-voorzitter
  •  de heer P.J. Ruissen MBA- lid
  •  de heer J.H.E. Verschueren - lid

U kunt het >> Reglement voor de Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst hier downloaden. In dit reglement zijn tevens de profielschetsen en het rooster van aftreden opgenomen.

De Raad van Commissarissen legt verantwoording af in het jaarverslag over de wijze waarop zij invulling geven aan de taken en bevoegdheden.