Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Integriteit

Integriteitcode – Klokkenluiderregeling Woonstichting Hulst

Deze integriteitcode is bedoeld om directeur en medewerkers van Woonstichting Hulst bewuster te maken van integer handelen.

1.Toepasselijkheid

De directeur verstrekt de integriteitcode aan alle medewerkers. De code geldt voor de directeur en voor alle medewerkers van het bedrijf.

2.Integer handelen

De directeur en de medewerkers zijn verplicht te handelen naar de regels die zijn opgenomen in de integriteitcode. Dit betekent dat zij zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord zullen gedragen. Bij het handelen van Woonstichting Hulst en haar medewerkers staat het belang van Woonstichting Hulst voorop. Het behalen van welk persoonlijk voordeel dan ook mag nooit een rol spelen. Persoonlijk gedrag levert nooit schade op voor Woonstichting Hulst, de huurder, college of opdrachtnemers.

3.Vastleggen gegevens

Alle transacties die de directeur en medewerkers namens het bedrijf aangaan, worden op de juiste wijze vastgelegd in de administratie volgens de daarvoor geldende procedures die inzichtelijk en controleerbaar dienen te zijn. Alle handelingen van directeur en medewerkers dienen steeds binnen de wet en regelgeving en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden te vallen.

4.Nevenactiviteiten

Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever mogen medewerkers betaalde of onbetaalde nevenactiviteiten verrichten waarvan de uitoefening mogelijk in conflict kan komen met de belangen van het bedrijf.

5. Professionele houding

Directeur en medewerkers zijn beleefd en respectvol, hebben een zakelijke houding ten opzichte van opdrachtnemers, huurders en derden. Zij gaan zorgvuldig om met eigendommen van Woonstichting Hulst, huurders, collega’s en derden. Directeur en medewerkers spreken collega’s aan op niet integer of niet professioneel gedrag. Zij stellen zich controleerbaar op en medewerkers bespreken eventuele kritische situaties, binnen en buiten werktijd, met de directeur. De directeur bespreekt deze gevallen met de voorzitter van de raad van commissarissen. Ontoelaatbaar zijn alle vormen van seksuele intimidatie en oncollegiaal gedrag.

6.Geheimhoudingsplicht

Directeur en medewerkers zullen het belang van Woonstichting Hulst respecteren en daarom integer omgaan met bedrijfsinformatie. Zij zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht. De directeur kan schriftelijk ontheffing verlenen.

7. Privé – zakelijk scheiden

Directeur en medewerkers houden werk en privé gescheiden. Tijdens werktijd mogen in principe geen privé-zaken worden afgehandeld. Zij dienen tijdens werktijd geen gebruik te maken van internet voor privé-doeleinden. Voor het op kantoor gebruik maken van internet voor privé-doeleinden buiten werktijd geldt dat het niet is toegestaan om internetsites te bezoeken die pornografisch zijn of waarvan de inhoud in strijd is met de wet. Het gebruik van kopieerapparatuur, telefoon en e-mail in de privé-sfeer moet zoveel mogelijk beperkt blijven.

8. Overeenkomsten

Overeenkomsten en transacties mogen slechts op zakelijke gronden tot stand komen. Andere belangen mogen hierbij geen rol spelen. Directeur en medewerkers dienen objectief te blijven, bij het geven van opdrachten mogen zij daar geen persoonlijk voordeel van hebben. Alle schijn van vermenging van belangen moet vermeden worden. Het  toe-eigenen van bedrijfsmiddelen is niet toegestaan. Gebruik van bedrijfsmiddelen is slechts met toestemming van de directeur of leidinggevende mogelijk.

9. Relatiegeschenken en uitnodigingen

Directeur en medewerkers dienen te voorkomen dat ze door het accepteren van relatiegeschenken of uitnodigingen voor amusement of diners van zakelijke relaties hun beslissing kan worden beïnvloed. Het accepteren van relatiegeschenken tot een bedrag van circa € 70 is toegestaan.

10.Sancties

Indien directeur of medewerker handelt in strijd met deze integriteitcode dan is dit een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zullen stappen worden ondernomen (van officiële berisping tot ontslag op staande voet). In voorkomende gevallen brengt de directeur-bestuurder de Raad van Commissarissen op de hoogte.

11.Onvoorziene gevallen

Wanneer een bepaalde gedraging niet in deze code is beschreven, maar mogelijk wel in strijd is met de geest van de integriteitcode, beslist de directeur over de toepasselijkheid van de code en gaat zo nodig tot sancties over.

12.Melden vermoeden misstand of onregelmatigheid

Wanneer een medewerker op de hoogte is van een misstand of onregelmatigheid door andere medewerkers van het bedrijf, dan is hij verplicht te handelen conform de regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Woonstichting Hulst. Uitlokking wordt eveneens gemeld.

Bekijk de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Woonstichting Hulst

Deze regeling is in overleg met personeel vastgesteld 4 september 2017 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 19 september 2017.